مدیران موظف به شناسایی دانش آموزان در معرض خطر شدند

وزیر آموزش و پرورش، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ کرد. محسن حاجی میرزایی با ارسال نامه‌ای به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۲۳ اردیبهشت ۹۹ مجلس شورای اسلامی را جهت اجرا به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ کرد.
بر این اساس؛ در این بخشنامه بر ضرورت توجه به تمامیت احکام قانون مزبور به ویژه احکام و تکالیف مرتبط با این وزارت، تاکید و اِشراف کامل مقامات و مسئولان حوزه‌های ستادی به مفاد قانون فوق و عمل به تکالیف مقرر در قانون و همچنین همکاری لازم با مراجع حمایتی و قضایی را ضروری دانسته است.
بر اساس این گزارش؛ حسب تکلیف مقرر در بندهای(۱و۲) قسمت (چ) ماده (۶) قانون یاد شده مدارس، مدیریت‌های آموزش وپرورش شهرستان‌ها، مناطق و نواحی تحت پوشش اداره کل آموزش وپرورش استان مکلفند ضمن شناسایی مصادیق وضعیت‌های مخاطره آمیز (از جمله عدم ثبت‌نام و مشکوک به ترک تحصیل، بازماندگان از تحصیل، فرار از خانه یا مدرسه و …) مشمولان قانون را احصا کنند و ضمن ارشاد و راهنمایی این افراد و اولیا یا سرپرستان آنان، مراتب را حسب م..

5f40aceb7618e_5f40aceb76190 وزیر آموزش و پرورش، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ کرد.

محسن حاجی میرزایی با ارسال نامه‌ای به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۲۳ اردیبهشت ۹۹ مجلس شورای اسلامی را جهت اجرا به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ کرد.

بر این اساس؛ در این بخشنامه بر ضرورت توجه به تمامیت احکام قانون مزبور به ویژه احکام و تکالیف مرتبط با این وزارت، تاکید و اِشراف کامل مقامات و مسئولان حوزه‌های ستادی به مفاد قانون فوق و عمل به تکالیف مقرر در قانون و همچنین همکاری لازم با مراجع حمایتی و قضایی را ضروری دانسته است.

بر اساس این گزارش؛ حسب تکلیف مقرر در بندهای(۱و۲) قسمت (چ) ماده (۶) قانون یاد شده مدارس، مدیریت‌های آموزش وپرورش شهرستان‌ها، مناطق و نواحی تحت پوشش اداره کل آموزش وپرورش استان مکلفند ضمن شناسایی مصادیق وضعیت‌های مخاطره آمیز (از جمله عدم ثبت‌نام و مشکوک به ترک تحصیل، بازماندگان از تحصیل، فرار از خانه یا مدرسه و …) مشمولان قانون را احصا کنند و ضمن ارشاد و راهنمایی این افراد و اولیا یا سرپرستان آنان، مراتب را حسب مورد به معاونت آموزش ابتدایی یا معاونت آموزش متوسطه استان ارسال نمایند تا این مراجع، موضوع را جهت اقدامات حمایتی یا قضایی حسب مورد به اداره کل بهزیستی استان یا واحد حمایت از اطفال و نوجوانان دادگستری کل استان و حوزه قضایی مربوط اعلام کنند.

همچنین؛ با لحاظ تکلیف مقرر در بند (۳) قسمت (چ) ماده (۶) قانون فوق، کلیه ادارات کل آموزش و پرورش شهرستان‌ها، مناطق و نواحی و مدیران مدارس به محض اطلاع و شناسایی افراد مشمول قانون که در وضعیت مخاطره آمیز قرار دارند و یا حسب اعلام مراجع حمایتی و قضایی با نهادهای مسئول، مکلف به ثبت‌نام و پوشش تحصیلی کامل آنان هستند.

تبصره: در مورد اطفال و نوجوانان فاقد اسناد سجلی یا هویتی اعم از اتباع ایرانی یا غیرایرانی مطابق بند (۲) قسمت (ت) ماده (۶) قانون یادشده وزارت کشور (سازمان ثبت احوال) موظف است اسامی افراد فاقد اسناد سجلی یا هویتی را که به سن قانونی تحصیل رسیده باشند حداقل ۳ ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید به مدیریت آموزش و پرورش مناطق و نواحی اعلام کند و دراین شرایط، ثبت‌نام آنان الزامی خواهد بود.

بر این اساس؛ نظر به اینکه حسب بند (۴) قسمت (چ) ماده (۶) قانون فوق، آموزش مدیران و کارکنان آموزشی و اداری در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان یک تکلیف قانونی است؛ اداره کل اموراداری وتشکیلات در ستاد ومعاونت پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع در استان‌ها مکلفند ضمن تمهید مقدمات لازم، نسبت به اجرای دوره آموزش ضمن خدمت برای تمامی مدیران و کارکنان مذکور به نحو مقتضی و با استفاده از روش‌های نوین آموزشی اقدام نمایند.

همچنین نظر به جرم انگاری‌های موضوع ماده (۹) قانون مذکور که در اثر بی توجهی و سهل انگاری مدیران، مربیان، معلمان و مسئولان، در زمان رسمی مدرسه و به ویژه در ساعات درس ورزش، ایام برگزاری اردوها و… متوجه آنان خواهد شد، لازم است ضمن اطلاع رسانی مناسب قانون به همکاران اداری و آموزشی در راستای اهتمام انجام صحیح و دقیق وظایف محول، ترتیبی اتخاذ شود از وقوع حوادث و جرائم مذکور پیشگیری به عمل آید. بدیهی است در صورت وقوع جرائم مذکور، اشخاص مقصر علاوه بر محکومیت به پرداخت دیه، با مجازات‌های مقرر در ماده مذکور (مجازات حبس) نیز مواجه خواهند شد.

شایان ذکر است: باتوجه به مجازات اداری و جزائی مقرر در ماده (۱۷) قانون فوق هریک از مسئولان و کارکنان این وزارت در صورت اطلاع یا مشاهده وقوع جرائم موضوع این قانون یا شروع به آن با خطر شدید و قریب الوقوع علیه دانش آموزان مشمول این قانون (اطفال ونوجوانان) مکلفند مراتب را به مقامات یا مراجع صلاحیت دار، اعلام یا گزارش کنند و در صورت عدم دسترسی یا عدم تأثیر دخالت آن‌ها در جهت رفع تجاوز و خطر، اقدامات فوری ومتناسب با رعایت شرایط مقرر معمول کنند؛ بنابه مراتب و با لحاظ ضمانت اجرای امتناع از انجام وظایف مقرر درقانون (موضوع ماده ۲۷) مبنی بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه ۵ قانون مجازات اسلامی برای مسئولان و کارکنان، مسئولیت نظارت برحسن اجرای احکام قانونی مذکور و مفاد این بخشنامه در سطح ستاد با معاونت های تخصصی (آموزش ابتدایی/آموزش متوسطه/پرورشی و فرهنگی/تربیت بدنی و سلامت) و در سطح سازمان‌های وابسته و ادارات کل آموزش وپرورش استان‌ها برعهده بالاترین مقام مسئول یا مدیر کل استان (حسب مورد) است.

در این بخشنامه آمده است: مقتضی است دستورفرمایید در جهت رعایت و اجرای دقیق مفاد قانون و این بخشنامه مراتب به کلیه واحدها و ادارات تابع و واحدهای آموزشی وپرورشی تحت پوشش ابلاغ و نظارت مستمر بر حسن اجرای تکالیف قانونی اعمال شود.

وزیر آموزش و پرورش، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ کرد.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5f40aceb7618e_5f40aceb76190 اجتماعی/ آموزش 1 شهریور 1399 – 10:21

محسن حاجی میرزایی با ارسال نامه‌ای به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۲۳ اردیبهشت ۹۹ مجلس شورای اسلامی را جهت اجرا به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ کرد.

بر این اساس؛ در این بخشنامه بر ضرورت توجه به تمامیت احکام قانون مزبور به ویژه احکام و تکالیف مرتبط با این وزارت، تاکید و اِشراف کامل مقامات و مسئولان حوزه‌های ستادی به مفاد قانون فوق و عمل به تکالیف مقرر در قانون و همچنین همکاری لازم با مراجع حمایتی و قضایی را ضروری دانسته است.

بر اساس این گزارش؛ حسب تکلیف مقرر در بندهای(۱و۲) قسمت (چ) ماده (۶) قانون یاد شده مدارس، مدیریت‌های آموزش وپرورش شهرستان‌ها، مناطق و نواحی تحت پوشش اداره کل آموزش وپرورش استان مکلفند ضمن شناسایی مصادیق وضعیت‌های مخاطره آمیز (از جمله عدم ثبت‌نام و مشکوک به ترک تحصیل، بازماندگان از تحصیل، فرار از خانه یا مدرسه و …) مشمولان قانون را احصا کنند و ضمن ارشاد و راهنمایی این افراد و اولیا یا سرپرستان آنان، مراتب را حسب مورد به معاونت آموزش ابتدایی یا معاونت آموزش متوسطه استان ارسال نمایند تا این مراجع، موضوع را جهت اقدامات حمایتی یا قضایی حسب مورد به اداره کل بهزیستی استان یا واحد حمایت از اطفال و نوجوانان دادگستری کل استان و حوزه قضایی مربوط اعلام کنند.

همچنین؛ با لحاظ تکلیف مقرر در بند (۳) قسمت (چ) ماده (۶) قانون فوق، کلیه ادارات کل آموزش و پرورش شهرستان‌ها، مناطق و نواحی و مدیران مدارس به محض اطلاع و شناسایی افراد مشمول قانون که در وضعیت مخاطره آمیز قرار دارند و یا حسب اعلام مراجع حمایتی و قضایی با نهادهای مسئول، مکلف به ثبت‌نام و پوشش تحصیلی کامل آنان هستند.

تبصره: در مورد اطفال و نوجوانان فاقد اسناد سجلی یا هویتی اعم از اتباع ایرانی یا غیرایرانی مطابق بند (۲) قسمت (ت) ماده (۶) قانون یادشده وزارت کشور (سازمان ثبت احوال) موظف است اسامی افراد فاقد اسناد سجلی یا هویتی را که به سن قانونی تحصیل رسیده باشند حداقل ۳ ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید به مدیریت آموزش و پرورش مناطق و نواحی اعلام کند و دراین شرایط، ثبت‌نام آنان الزامی خواهد بود.

بر این اساس؛ نظر به اینکه حسب بند (۴) قسمت (چ) ماده (۶) قانون فوق، آموزش مدیران و کارکنان آموزشی و اداری در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان یک تکلیف قانونی است؛ اداره کل اموراداری وتشکیلات در ستاد ومعاونت پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع در استان‌ها مکلفند ضمن تمهید مقدمات لازم، نسبت به اجرای دوره آموزش ضمن خدمت برای تمامی مدیران و کارکنان مذکور به نحو مقتضی و با استفاده از روش‌های نوین آموزشی اقدام نمایند.

همچنین نظر به جرم انگاری‌های موضوع ماده (۹) قانون مذکور که در اثر بی توجهی و سهل انگاری مدیران، مربیان، معلمان و مسئولان، در زمان رسمی مدرسه و به ویژه در ساعات درس ورزش، ایام برگزاری اردوها و… متوجه آنان خواهد شد، لازم است ضمن اطلاع رسانی مناسب قانون به همکاران اداری و آموزشی در راستای اهتمام انجام صحیح و دقیق وظایف محول، ترتیبی اتخاذ شود از وقوع حوادث و جرائم مذکور پیشگیری به عمل آید. بدیهی است در صورت وقوع جرائم مذکور، اشخاص مقصر علاوه بر محکومیت به پرداخت دیه، با مجازات‌های مقرر در ماده مذکور (مجازات حبس) نیز مواجه خواهند شد.

شایان ذکر است: باتوجه به مجازات اداری و جزائی مقرر در ماده (۱۷) قانون فوق هریک از مسئولان و کارکنان این وزارت در صورت اطلاع یا مشاهده وقوع جرائم موضوع این قانون یا شروع به آن با خطر شدید و قریب الوقوع علیه دانش آموزان مشمول این قانون (اطفال ونوجوانان) مکلفند مراتب را به مقامات یا مراجع صلاحیت دار، اعلام یا گزارش کنند و در صورت عدم دسترسی یا عدم تأثیر دخالت آن‌ها در جهت رفع تجاوز و خطر، اقدامات فوری ومتناسب با رعایت شرایط مقرر معمول کنند؛ بنابه مراتب و با لحاظ ضمانت اجرای امتناع از انجام وظایف مقرر درقانون (موضوع ماده ۲۷) مبنی بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه ۵ قانون مجازات اسلامی برای مسئولان و کارکنان، مسئولیت نظارت برحسن اجرای احکام قانونی مذکور و مفاد این بخشنامه در سطح ستاد با معاونت های تخصصی (آموزش ابتدایی/آموزش متوسطه/پرورشی و فرهنگی/تربیت بدنی و سلامت) و در سطح سازمان‌های وابسته و ادارات کل آموزش وپرورش استان‌ها برعهده بالاترین مقام مسئول یا مدیر کل استان (حسب مورد) است.

در این بخشنامه آمده است: مقتضی است دستورفرمایید در جهت رعایت و اجرای دقیق مفاد قانون و این بخشنامه مراتب به کلیه واحدها و ادارات تابع و واحدهای آموزشی وپرورشی تحت پوشش ابلاغ و نظارت مستمر بر حسن اجرای تکالیف قانونی اعمال شود.

منبع: ایسنا

70

قانون حمایت از کودکان
وزیر آموزش و پرورش
مدیران مدارس

اخبار مرتبط

خبر فوری در شبکه های اجتماعی

khabarfoori in social networks karafarin bank coronavirus پیشنهاد ما

پشت پرده خبر آغاز جنگ در مهر ماه / آیا ترامپ می‌تواند جنگ با ایران را آغاز کند؟ / شایعه جنگ، قطعه‌ای دیگر از پازل پوتین
در نیزارهای ماهشهر قتل عام نشد، اما در چند نقطه خوزستان درگیری مسلحانه رخ داد / حکم اعدام برای آبان 98 نداشتیم/ من هم آب شکلاتی دیده‌ام
ویران کردن دیوارهای 130 باغ بدون هشدار قبلی و با توضیحات گنگ بعدی در مشهد / یک باغدار: مجوز دادگاه داشتم / نماینده چناران: تخریب‌ها، پیگرد قانونی دارد
انفجار بیروت؛ آیا چرنوبیل جدیدی در راه است؟ / شباهت‌های انفجار بیروت با حادثه قطار نیشابور
پشت پرده ماجرای پس ندادن خانه‌های سعادت‌آباد توسط نمایندگان پیشین مجلس / حسینی: در دوره قالیباف تهاتر شد / داستان مربوط به مجلس هفتم است، نه دهم!
وکیل بقایی: او حین تصادف از کرمانشاه برمی‌گشت و در حال فرار از کشور نبود / عجیب نیست اگر احمدی‌نژاد برایش تظلم خواهی کند / حاضرم برای اثبات بی‌گناهی بقایی مناظره کنم

به روایت شما مخاطبین خبرفوری نسبت به عدم کیفیت برخی از مواد غذایی انتقاداتی دارند 1399/5/22 آبگرفتگی کوچه های افشار غربی در بلوار آزادگان اصفهان در هنگام بارش باران / مشکلی که حالا دیگر وجود ندارد 1399/5/16 گلایه یک دانشجوی پزشکی از شرایط امتحان بورد! 1399/5/12 مخاطبان خبرفوری: نگران کنکور کرونایی هستیم! 1399/5/9 برجی در مشهد که به پسرهای نوجوان روی خوش نشان نمی‌دهد 1399/5/9 یک وام ازدواج و هزار و یک دردسر 1399/5/5 ادامه

admin

دیدگاهتان را بنویسید

پست بعدی

اعتراضات مشکل من است و به‌زودی حل می‌شود

ش شهریور 1 , 1399
رئیس جمهوری بلاروس پیشنهاد فرانسه برای میانجیگری میان دولت و مخالفان این کشور در پی تداوم اعتراضات پس از انتخابات جنجالی چند روز پیش را رد کرده و از آن خواست به مشکلات داخلی خودش بپردازد. الکساندر لوک..

اجتماعی

منوی شبکه های اجتماعی تنظیم نشده است. شما باید منویی ایجاد کنید و آن را به منوی شبکه های اجتماعی در تنظیمات منو اختصاص دهید.

آخرین دیدگاه

000