به طور کلی یک نوع مایع صنعتی که در سیستمهای هیدرولیکی به کار می رود در این سیستم مایع صنعتی روغنی اصلی می باشد و در صورت تحت فشار قرار گرفتن وظیفه ای مانند تبدیل نیرو را انجام می دهد به این علت این وظیفه را دارد زیرا تراکم پذیری […]

اجتماعی

منوی شبکه های اجتماعی تنظیم نشده است. شما باید منویی ایجاد کنید و آن را به منوی شبکه های اجتماعی در تنظیمات منو اختصاص دهید.

آخرین دیدگاه

000