میزان قند در نوشابه های گازدار ۱۰ درصد کاهش یافت

میزان قند در نوشابه های گازدار طی جلسات ستاد ملی در دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور نمایندگان صنعت نوشابه ۱۰درصد کاهش یافت. میزان قند در نوشابه های گازدار طی جلسات ستاد ملی در دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور نمایندگان صنعت نوشابه ۱۰درصد کاهش یافت.
از دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به منظور کاهش قند، نمک و چربی در محصولات غذایی، ستاد ملی کاهش مصرف قند، نمک و چربی متشکل از سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد و نماینده انجمن صنایع غذایی در دفتر بهبود تغذیه جامعه تشکیل شد و در اولین مرحله، بازنگری و کاهش میزان نمک در استاندارد محصولات غذایی در دستور کار قرار گرفت.
با توجه به اینکه نان غذای اصلی مردم است و به طور متوسط مردم ۳۱۰ گرم در روز نان مصرف می کنند، مهمترین منبع دریافت نمک در برنامه غذایی روزانه به شمار می رود. از این رو، کاهش میران نمک در دستور کار قرار گرفت و در مرحله اول میزان نمک نان از ۳/۲ درصد به ۸/۱ درصد و در مرحله دوم از ۸/۱ درصد به ۶/۱ درصد کاهش یافت.
با توجه به سرانه مصرف نان..

5f3cfe6381d71_5f3cfe6381d73 میزان قند در نوشابه های گازدار طی جلسات ستاد ملی در دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور نمایندگان صنعت نوشابه ۱۰درصد کاهش یافت.

میزان قند در نوشابه های گازدار طی جلسات ستاد ملی در دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور نمایندگان صنعت نوشابه ۱۰درصد کاهش یافت.

از دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به منظور کاهش قند، نمک و چربی در محصولات غذایی، ستاد ملی کاهش مصرف قند، نمک و چربی متشکل از سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد و نماینده انجمن صنایع غذایی در دفتر بهبود تغذیه جامعه تشکیل شد و در اولین مرحله، بازنگری و کاهش میزان نمک در استاندارد محصولات غذایی در دستور کار قرار گرفت.

با توجه به اینکه نان غذای اصلی مردم است و به طور متوسط مردم ۳۱۰ گرم در روز نان مصرف می کنند، مهمترین منبع دریافت نمک در برنامه غذایی روزانه به شمار می رود. از این رو، کاهش میران نمک در دستور کار قرار گرفت و در مرحله اول میزان نمک نان از ۳/۲ درصد به ۸/۱ درصد و در مرحله دوم از ۸/۱ درصد به ۶/۱ درصد کاهش یافت.

با توجه به سرانه مصرف نان و این مقدار نمک، مقدار نمک نان باید باز هم کاهش می­ یافت لذا در مرحله سوم با تصویب شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، میزان نمک در نان مصرفی مردم به یک درصد کاهش یافت و اجرای اجباری استاندارد نان توسط شورای عالی سلامت وامنیت غذایی تصویب شد.

اسید چرب ترانس یکی از فاکتورهای خطر مهم بیماری های قلبی عروقی است، کاهش میزان اسید چرب ترانس در روغن های خوراکی از برنامه های اصلی تغذیه در سند ملی به شمار می رود. در این راستا، بازنگری استاندارد اسید چرب ترانس از پنج درصد به کمتر از ۲ درصد انجام شد و در سند ملی، تولید روغن با اسید چرب ترانس صفر درصد در نظر گرفته شد.

همچنین به منظور کاهش دریافت اسید های چرب اشباع، واردات روغن پالم با تصویب شورای عالی سلامت وامنیت غذایی ۳۰ درصد کاهش یافت. کاهش میزان اسید چرب ترانس به کمتر از ۱۰درصد در مصارف قنادی از دیگر اقداماتی است که در زمینه کاهش دریافت اسید چرب ترانس انجام شده است.

دفتر بهبود تغذیه جامعه پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت، بسیج ملی کاهش مصرف نمک را به مدت ۴۵ روز و بسیج ملی کاهش مصرف قند و نمک و چربی را به مدت یک ماه با همکاری واحد های ذیربط در معاونت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، آموزش و پرورش، صدا و سیما و شهرداری برگزار کرده است.

طی برگزاری بسیج های ملی و درقالب طرح تحول، کارشناسان تغذیه در مراکز سلامت جامعه با برگزاری کلاس های آموزشی، آموزش تغذیه در مدارس و مهد کودک ها، برگزاری جشنواره های غذای سالم به فرهنگسازی الگوی غذایی سالم با تاکید بر کاهش مصرف قند، نمک وچربی اقدام می کنند.

میزان قند در نوشابه های گازدار طی جلسات ستاد ملی در دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور نمایندگان صنعت نوشابه ۱۰درصد کاهش یافت.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5f3cfe6381d71_5f3cfe6381d73 اجتماعی/ سلامت 29 مرداد 1399 – 23:13

میزان قند در نوشابه های گازدار طی جلسات ستاد ملی در دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور نمایندگان صنعت نوشابه ۱۰درصد کاهش یافت.

از دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به منظور کاهش قند، نمک و چربی در محصولات غذایی، ستاد ملی کاهش مصرف قند، نمک و چربی متشکل از سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد و نماینده انجمن صنایع غذایی در دفتر بهبود تغذیه جامعه تشکیل شد و در اولین مرحله، بازنگری و کاهش میزان نمک در استاندارد محصولات غذایی در دستور کار قرار گرفت.

با توجه به اینکه نان غذای اصلی مردم است و به طور متوسط مردم ۳۱۰ گرم در روز نان مصرف می کنند، مهمترین منبع دریافت نمک در برنامه غذایی روزانه به شمار می رود. از این رو، کاهش میران نمک در دستور کار قرار گرفت و در مرحله اول میزان نمک نان از ۳/۲ درصد به ۸/۱ درصد و در مرحله دوم از ۸/۱ درصد به ۶/۱ درصد کاهش یافت.

با توجه به سرانه مصرف نان و این مقدار نمک، مقدار نمک نان باید باز هم کاهش می­ یافت لذا در مرحله سوم با تصویب شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، میزان نمک در نان مصرفی مردم به یک درصد کاهش یافت و اجرای اجباری استاندارد نان توسط شورای عالی سلامت وامنیت غذایی تصویب شد.

اسید چرب ترانس یکی از فاکتورهای خطر مهم بیماری های قلبی عروقی است، کاهش میزان اسید چرب ترانس در روغن های خوراکی از برنامه های اصلی تغذیه در سند ملی به شمار می رود. در این راستا، بازنگری استاندارد اسید چرب ترانس از پنج درصد به کمتر از ۲ درصد انجام شد و در سند ملی، تولید روغن با اسید چرب ترانس صفر درصد در نظر گرفته شد.

همچنین به منظور کاهش دریافت اسید های چرب اشباع، واردات روغن پالم با تصویب شورای عالی سلامت وامنیت غذایی ۳۰ درصد کاهش یافت. کاهش میزان اسید چرب ترانس به کمتر از ۱۰درصد در مصارف قنادی از دیگر اقداماتی است که در زمینه کاهش دریافت اسید چرب ترانس انجام شده است.

دفتر بهبود تغذیه جامعه پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت، بسیج ملی کاهش مصرف نمک را به مدت ۴۵ روز و بسیج ملی کاهش مصرف قند و نمک و چربی را به مدت یک ماه با همکاری واحد های ذیربط در معاونت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، آموزش و پرورش، صدا و سیما و شهرداری برگزار کرده است.

طی برگزاری بسیج های ملی و درقالب طرح تحول، کارشناسان تغذیه در مراکز سلامت جامعه با برگزاری کلاس های آموزشی، آموزش تغذیه در مدارس و مهد کودک ها، برگزاری جشنواره های غذای سالم به فرهنگسازی الگوی غذایی سالم با تاکید بر کاهش مصرف قند، نمک وچربی اقدام می کنند.

منبع: ایرنا

70

قند
نوشابه گازدار
نمک
چربی

اخبار مرتبط

خبر فوری در شبکه های اجتماعی

khabarfoori in social networks karafarin bank coronavirus پیشنهاد ما

پشت پرده خبر آغاز جنگ در مهر ماه / آیا ترامپ می‌تواند جنگ با ایران را آغاز کند؟ / شایعه جنگ، قطعه‌ای دیگر از پازل پوتین
در نیزارهای ماهشهر قتل عام نشد، اما در چند نقطه خوزستان درگیری مسلحانه رخ داد / حکم اعدام برای آبان 98 نداشتیم/ من هم آب شکلاتی دیده‌ام
ویران کردن دیوارهای 130 باغ بدون هشدار قبلی و با توضیحات گنگ بعدی در مشهد / یک باغدار: مجوز دادگاه داشتم / نماینده چناران: تخریب‌ها، پیگرد قانونی دارد
انفجار بیروت؛ آیا چرنوبیل جدیدی در راه است؟ / شباهت‌های انفجار بیروت با حادثه قطار نیشابور
پشت پرده ماجرای پس ندادن خانه‌های سعادت‌آباد توسط نمایندگان پیشین مجلس / حسینی: در دوره قالیباف تهاتر شد / داستان مربوط به مجلس هفتم است، نه دهم!
وکیل بقایی: او حین تصادف از کرمانشاه برمی‌گشت و در حال فرار از کشور نبود / عجیب نیست اگر احمدی‌نژاد برایش تظلم خواهی کند / حاضرم برای اثبات بی‌گناهی بقایی مناظره کنم

به روایت شما مخاطبین خبرفوری نسبت به عدم کیفیت برخی از مواد غذایی انتقاداتی دارند 1399/5/22 آبگرفتگی کوچه های افشار غربی در بلوار آزادگان اصفهان در هنگام بارش باران / مشکلی که حالا دیگر وجود ندارد 1399/5/16 گلایه یک دانشجوی پزشکی از شرایط امتحان بورد! 1399/5/12 مخاطبان خبرفوری: نگران کنکور کرونایی هستیم! 1399/5/9 برجی در مشهد که به پسرهای نوجوان روی خوش نشان نمی‌دهد 1399/5/9 یک وام ازدواج و هزار و یک دردسر 1399/5/5 ادامه

admin

دیدگاهتان را بنویسید

پست بعدی

راه اندازی شبکه تلویزیونی شمس

چ مرداد 29 , 1399
شبکه اینترنتی شمس همزمان با اولین روز ماه محرم و در حرم مطهر عبدالعظیم حسنی علیه السلام افتتاح می شود. به گزارش خبر فوری به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سیما، شبکه اینترنتی «شمس» در طلیعه ماه عزای سید و سرور شهیدان حضرت سیدالشهدا علیه السلام، از افق ارادت و به وقت عاشقانه های کربلا طلوع می کند. مراسم افتتاح این شبکه اینترنتی روز جمعه ساعت ۱۶ در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام برگزار و روزانه از شبکه تلویزیونی سپهر برای مخاطبان پخش می شود. شبکه اینترنتی شمس در بستر سپهر و تلوبیون و همچنین سایت شبکه قرآن و معارف سیما قرار دارد و در راستای جایگزین کردن حضور در هیئات عزاداری در ایام کرون..

اجتماعی

منوی شبکه های اجتماعی تنظیم نشده است. شما باید منویی ایجاد کنید و آن را به منوی شبکه های اجتماعی در تنظیمات منو اختصاص دهید.

آخرین دیدگاه

000